.

โปรแกรมระบบแผนงานและประกันคุณภาพ http://203.172.174.251/sar  เว็บไซต์สารสนเทศโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี  http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1013270191

 
 
 
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 54.197.189.165
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,054,782
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 
 

 

 longdesc=

 ID : pccp113 

 

 

  หน้าหลัก    ประวัติความเป็นมา 
ประวัติความเป็นมา
 

ประวัติความเป็นมาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

(โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)

 

       ตามที่รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และได้มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ให้เป็นองค์การมหาชนมา ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2543โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ได้ดำเนินการนำร่องจัดการศึกษาสำหรับผู้มีความ สามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ได้ดำเนินการนำร่องจัดการศึกษา สำหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์มาเป็นระยะเวลา หนึ่งแล้วพบว่าได้ผลดียิ่ง กระทรวงศึกษาธิการจึง มีนโยบายที่จะให้มีโรงเรียนวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพระดับเดียวกับโรงเรียน มหิดลวิทยานุสรณ์เกิดขึ้นในภูมิภาคต่าง ๆ จำนวน 12แห่งทั่วประเทศ เพื่อเป็นการกระจายโอกาสให้นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ซึ่งมีกระจายอยู่ในทุกภูมิภาคของประเทศให้ได้รับโอกาสมากขึ้น

       ในขณะเดียวกันก็เป็นการเพิ่มพูนจำนวนผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และ วิทยาศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาที่ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ มีจิตวิญญาณที่จะพัฒนาตนเองให้ก้าวไปสู่ความเป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์ นักคิดค้นในอนาคต สร้างองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้ประเทศชาติ เพื่อให้ประเทศชาติสามารถพึ่งตนเองได้มากขึ้น ลดการพึ่งพาองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากต่างชาติ เป็นไปตามนโยบายการพัฒนากำลังคนด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

       โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มีอยู่ 12 แห่ง กระจายอยู่ทั่วภูมิภาคของประเทศ จัดตั้งขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสที่สมเด็จพรเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 3 รอบ โดยมีจุดมุ่งหมายในการจัดตั้งโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ดังนี้

       1. เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 3 รอบ 36 พรรษา ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2536

       2. เพื่อเป็นสถานศึกษาตัวอย่างระดับมัธยมศึกษาที่ฝึกทักษะความรู้ความสามารถนักเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม แก่นักเรียนแต่เยาว์วัย เพื่อเตรียมบุคลากรไว้รองรับโครงการ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

       3. เพื่อให้เป็นสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาตัวอย่างในด้านการอบรมนักเรียนให้เป็น กุลบุตรและกุลสตรีที่เพียบพร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม สามารถพึ่งตนเองได้ และมีประโยชน์ต่อสังคม

       4. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนที่เรียนดี มีความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้มีโอกาสเพิ่มมากขึ้นในการเข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาและได้พัฒนาความรู้พื้นฐานในด้านนี้ให้เข้มข้น เพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาและปรับปรุงสิ่งแวดล้อมให้ได้ผลอย่างแท้จริง

       ด้วยสำนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ที่ทรงมีต่องานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรของประเทศ ดัง จะเห็นได้จากทรงมีพระราชดำริและดำเนินการอยู่แล้วหลายโครงการ ดังนั้นเพื่อเป็นการปลูกฝังและส่งเสริมพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้เยาวชนที่มีความสนใจ มีความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ได้ฝึกฝนทางด้านนี้เป็นพิเศษตั้งแต่เยาว์วัย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรมสามัญศึกษาเดิม) จึงเห็นสมควรจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาที่มีประเภทอยู่ประจำและ ไป – กลับ โดยขอพระราชทานพระราชานุญาตนามโรงเรียนว่า“จุฬาภรณราชวิทยาลัย”โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี ใช้นามภาษาอังกฤษว่า “Princess Chulabhorn’s College, Pathumthani” ตั้งอยู่เลขที่ 51 หมู่ 6 ตำบลบ่อเงิน อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี มีเนื้อที่ 67 ไร่ โดยได้รับการบริจาคที่ดินจากคุณบุบผา วัลยะเสวี เพื่อเป็นอนุสรณ์แก่บิดาพระยาสุรินทร์ เสวี ประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2538 ลงนามโดยนายสุขวิช รังสิตพล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดรับนักเรียนในปีการศึกษา 2538 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภท สหศึกษาอยู่ประจำทั้งหมดการจัดการเรียนการสอน ใช้หลักสูตรการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544ช่วงชั้นที่ 3 และช่วงชั้นที่ 4 โดยเน้นวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

 

ตราสัญลักษณ์ของโรงเรียน

 

- มีเส้นรัศมีสีเหลืองทอง อยู่เหนือพระมหามงกุฎ 19 เส้น พระมหามงกุฎเป็นสีเหลืองทองภู่ทั้งสองข้างพระมหามงกุฎด้านล่างเป็นสีชมพู

- มีพระนามาภิไธย อักษรย่อ จภ. อยู่ภายใต้ พระมหามงกุฎ

- อักษร จ เป็นสีแสด อักษร ภ เป็นสีน้ำเงิน

- แถบโบด้านล่างเป็นสีน้ำเงิน ตัดขอบโบเป็นสีเหลืองทอง

- ในโบมีชื่อเต็มของโรงเรียน ตามด้วยชื่อจังหวัดที่ตั้งเป็นตัวอักษรสีเหลือง

 

ความหมายของชื่อโรงเรียน

จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี อ่านว่า จุ-ลา-พอน-ราด-ชะ-วิด-ทะ-ยา-ไล-ปะ-ทุม-ทา-นี

แยกได้ จุฬาภรณ์ – ราช – วิทยา – อาลัย – ปทุมธานี

จุฬาภรณ์ เป็นพระนามของสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณอัครราชกุมารี ทรง เป็นนักวิทยาศาสตร์ เป็นนักอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม เป็นเอกอัครราชฑูต เพื่อส่งเสริมสุขภาพ อนามัย ของสหประชาชาติ เป็นนักสังคมสงเคราะห์ ชั้นพิเศษและเป็น องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

ราช แปลว่า พระเจ้าแผ่นดิน

วิทยา แปลว่า ความรู้ความสามารถ

อาลัย แปลว่า ห่วงใย พัวพัน ที่อยู่ ที่พัก

ปทุมธานี หมายถึง จังหวัดอันเป็นที่ตั้งของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย

จุฬาภรณราชวิทยาลัย หมายถึง โรงเรียน ที่กอปรด้วยวิทยาการความรู้ทั้งมวลดำรงอยู่ด้วยความรำลึกถึงพระมหา กรุณาธิคุณอันล้นพ้นแห่งสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณอัคราชกุมารี เจ้าฟ้านักวิทยาศาสตร์ไทย

 

สีประจำโรงเรียน


                             

สีน้ำเงิน หมายถึง สถาบันพระมหากษัตริย์

                             

สีแสด หมายถึง สีประจำวันพฤหัสบดี

 

ซึ่งตรงกับวันประสูติของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณอัครราชกุมารี

 

คำขวัญของโรงเรียน

รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ

 

ปรัชญาโรงเรียน

ปญุญายตุถํ วิปสุสติ คนย่อมเห็นเนื้อความด้วยปัญญา

หมายความว่า ปัญญาเกิดขึ้นด้วยเหตุ 3 ประการ คือ

สุตมยปัญญา ปัญญาสำเร็จได้ด้วยการฟัง

จิตตมยปัญญา ปัญญาสำเร็จได้ด้วยการนึกคิด

ภาวนามยปัญญา  ปัญญาสำเร็จได้ด้วยการภาวนา

 

 

 

ปัจจุบัน ดร.สมร ปาโท  

ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)

 

 
เมษายน 2557
อา พฤ
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 24 เมษายน 2557
 
 
 
: โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
51 หมู่ 6 ตำบลบ่อเงิน อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 12140
Tel : 02-5994462-4
Email : pccpweb@hotmail.com